شاخص NDVI در برابر رنگ خاک، رطوبت خاک و اثرات اشباع از پوشش گیاهی با چگالی بالا، ناپایدار و متفاوت است. به‌ویژه در مناطقی که سطح پوشش گیاهی کم است(به عنوان مثال <40٪) و سطح خاک در معرض نور قرار گرفته است، بازتابی از نور در طیف الکترومغناظیسی قرمز و مادون قرمز می‌تواند مقادیر شاخص‌های گیاهی را تحت تاثیر قرار دهد. در راستای بهبود NDVI، شاخص گیاهی SAVI مطرح شد که موجب به حداقل رساندن تاثیرات روشنایی خاک بر طیف باندهای قرمز و مادون قرمز می‌شود.

(SAVI = {(NIR – RED) / (NIR + RED + L)}(1 + L

L فاکتور تصحیح از صفر برای منطقه با پوشش گیاهی بالا تا ۱ برای مناطق با پوشش گیاهی خیلی کم تغییر می‌کند و برای مناطق با پوشش گیاهی متوسط ۰٫۵ است.
L+1 در این فرمول باعث می‌شود که تغییرات شاخص پوشش گیاهی از ۱- تا ۱+ باشد و اگر فاکتور L به صفر برسد شاخص SAVI برابر با شاخص NDVI خواهد بود.