Normalized Difference Vegetation Index یا شاخص گیاهی NDVI یک شاخص عددی پوشش گیاهی و کشاورزی است که با استفاده از باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک از طیف الکترومغناطیسی، می‌تواند برای تجزیه و تحلیل اندازه‌گیری‌های سنجش از دوری استفاده شود و ارزیابی کند که آیا هدف مشاهده شده حاوی پوشش گیاهی سبز زنده است یا خیر.

(NDVI = (NIR + Red) / (NIR – Red