آرکا در آئینه رسانه ها

قدرت تصویر

مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت آرکا با پایگاه خبری تحلیلی فضایی ایران (اسپاش)